Diensten

Aanbod/diensten/producten

DIENSTEN

OPVOEDPRAKTIJKJONG > DIENSTEN

ONZE EXPERTISE

 

Mijn vorige praktijkwerk bestond tot 1-10-2017 uit taken in de basis generalistische (jeugd) geestelijke gezondheidszorg voor het kind/jeugdige (0-18 jaar) samen met de ouders (en hun netwerk) en bood ik geïntegreerde ouder-kind zorg binnen het gezin en het omringend netwerk vanuit mijn eigen praktijk. Dit doe ik nu nog steeds maar dan vanuit een andere praktijk werkende ( sinds 1-10-2018 bij Vincent van Gogh Instituut - Venlo).

 

Mijn huidig aanbod, diensten en producten richten zich vooral op het bieden van maatwerk inzake vragen binnen/vanuit de jeugdzorg gericht op advies, consultatie, begeleiden, coaching, supervisie, trainingen, workshops, lezingen, onderzoek verklaring gesloten jeugdzorg en dergelijke.  Dit kan zowel individueel en groeps-/teamgericht plaatsvinden.

 

 

BEGELEIDEN

 

Begeleiden: is een specifieke activiteit die bijdraagt aan iemands leer – en ontwikkelingsprocessen. Begeleiden is een vorm van ondersteuning. Ondersteuning richt zich soms ook op voorwaarden: erkenning en begrijpen en kan helpen waar mogelijk hindernissen op te ruimen en nieuwe mogelijkheden concreet te maken. Begeleiden wordt bepaald door een eigen actieve leervraag van de lerende. Begeleiden kan ook bedoeld zijn als een vorm van gerichte begeleiding van gedrag op basis van een vast model van bevraging en feedback, lopende het leerproces. Begeleiden is een breed begrip waaronder meerdere vormen van ondersteuning van leerprocessen zijn begrepen.

 

Ook bestaat de mogelijkheid tot het uitvoeren van observaties (al/niet met gebruik van video).

 

Momenteel: Video Begeleiding Team – Meander, Teams jeugdwerkers – Meander, Speltherapeute – Inzicht Speltherapie Praktijk;

 

ONDERZOEK VERKLARING GESLOTEN JEUGDZORG

 

Onderzoek Verklaring Gesloten Jeugdzorg: Is (vervolg van) gesloten behandeling noodzakelijk?   Een jongere is/wordt aangemeld voor gesloten behandeling (JeugdzorgPlus). De rechtbank geeft dan een  opdracht om te onderzoeken of dat terecht is. Tijdens het onderzoek wordt een inschatting gemaakt of de jongere (en zijn/haar ontwikkeling) gevaar loopt of een risico vormt voor anderen. Daarna wordt advies uitgebracht aan de kinderrechter.  Er kunnen allerlei redenen zijn waarom de jongere is aangemeld voor JeugdzorgPlus:

de jongere loopt gevaar en heeft bescherming;

de jongere vertoont gedrag dat schadelijk is voor hem/haar en/of voor anderen;

de jongere maakt verkeerde keuzes; 

de jongere loopt weg  voor problemen; 

de jongere staat (tijdelijk) niet open voor andere hulp; 

anderen de jongere onmogelijk maken om aan een positieve toekomst te werken.   

 

Wat houdt het onderzoek in? Naast een dossieranalyse wordt er (indien de jongere hieraan mee wil werken) altijd een gesprek met de jongere. Dat gesprek duurt maximaal een uur. 

 

Ook vindt er contact/gesprek plaats zo nodig  met degenen die de jongere hebben aangemeld en degenen bij wie uw kind verblijft.  Het gesprek met de jongere vindt meestal plaats binnen een leefgroep/pleeggezin/gezinshuis of een neutrale plaats.

 

Het kan gaan om een gesprek voorafgaande aan het besluit of gesloten jeugdzorg  gewenst is of bij de vraag of verlenging nodig is van het verblijf binnen gesloten jeugdzorg.

 

Eerder/momenteel: op aanvraag/verzoek van de William Schrikker Groep, diverse gemeenten in Zuid Limburg.

 

TRAININGEN

 

Trainingen: Tijdens een training wordt er geoefend in een bepaalde vaardigheid. Training wordt vaak gebruikt in de sportwereld, maar het kan ook gaan om het verbeteren van een bepaalde vaardigheid. Mensen trainen om progressie te boeken of op een bepaald niveau te blijven. Daarbij is het belangrijk dat er een bepaalde regelmaat en systeem zit in de trainingen.  "Oefening baart kunst" is een spreekwoord dat van toepassing is op trainen. Hoe meer er wordt getraind, des te groter is het effect.

 

Trainingen worden aangeboden voor jeugdzorgwerkers die net starten maar ook al heel wat jaren meedraaien in het vak van jeugdzorgwerker. In een samen opgesteld (modulair) aanbod, stel je je eigen 'leerroute' vast.

 

De trainingen variëren van eendaagse training tot meerdaagse trainingen en zijn bedoeld voor werkers met diverse taken/verantwoordelijkheden binnen de jeugdzorg.

 

De focus ligt op het bijbrengen van de noodzakelijke praktische kennis daarnaast heeft de training een belangrijke rol in het bewustmaken van de rol die de werker inneemt. 

 

Je kunt je gaan verdiepen in verschillende stijlen, vormen, thema’s  en vervolgens focussen op jouw houding en vaardigheden. Gedurende de training(en) wordt zoveel mogelijk aangesloten bij jouw persoonlijke leervragen. Dit kan, wanneer je hierin zelf een open en lerende houding aanneemt.

 

Ook bestaat de mogelijkheid tot het geven van een groepsgerichte training voor kinderen met angsten/depressies, het VRIENDEN-programma (5 of 10 sessies).

 

Momenteel: 4 bijeenkomsten – Gehechtheid (Cessio); eerder 4 modules Ontwikkelingspsychologie (Meander), Thema-avond de ontwikkeling van jonge kind (KDV Venlo), Training Kolb en Zelfreflectie (Cessio), Training in je eigen kracht (Cessio), Training Scheiding en Omgang (Cessio); 

 

WORKSHOPS

 

Workshops: Een workshop is een cursus waarin vaak in groepen aan bepaalde opdrachten wordt gewerkt. Deze opdrachten vertalen theorie naar de praktijk. Een workshop kan enkele uren, maar ook enkele dagen duren. Anders dan bijvoorbeeld een lezing, is een workshop vaak interactief. De behandelde theorie wordt eigen gemaakt door praktijkopdrachten, de deelnemers zijn dus actief bezig met het verwerken van de informatie. Daarnaast is er binnen een workshop veel ruimte voor discussies en het uitwisselen van ideeën. Er bestaan veel verschillende workshops met verschillende doelen, thema’s en voor verschillende deelnemers Voor informatie van eerder aangeboden workshops zie berichten/ nieuwsbrief-archief.

 

Eerder: Time-Management voor gezinnen (ouders/opvoeders), Wijs met media (ouders, netwerken, opvoeders), Opvoedparty (ouders/opvoeders), de grote oversteek (groep 8 kinderen en hun ouders/opvoeders), regels en grenzen (ouders/opvoeders), de tijd van je leven – peuters (ouders/opvoeders), spelenderwijs opvoeden (ouders/opvoeders), communiceren met kinderen (ouders/opvoeders), ik tel tot tien (ouders/opvoeders);

KLACHTENPROCEDURE

Indien u een klacht heeft stellen we het zeer op prijs dat u die bij ons meldt. Dit kan per mail of schriftelijk. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Vertrouwelijkheid geldt zowel voor Opvoedpraktijk JONG als voor de klager. Deze vertrouwelijkheid geldt zolang de klachtenprocedure loopt.


Stuur uw klacht naar: info@opvoedpraktijkjong.nl t.a.v. Drs. J.A.M. Extra, Elserveldstraat 4 6181 KA Elsloo.


Als er een klacht wordt ingediend zullen we in ieder geval binnen 14 dagen reageren. Na de ontvangstbevestiging wordt de klacht binnen 30 dagen afgehandeld. Mocht het niet haalbaar zijn de klacht binnen 30 dagen af te handelen dan krijgt de klager schriftelijk bericht met de indicatie van de duur van de afhandeling met redenen van uitstel.


Alle klachten worden geregistreerd en twee jaar bewaard.


Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van de klacht door ons, dan kunt u om een onafhankelijke klachtafhandeling vragen.